สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ 90.48 ทอง ชนะเลิศ ว่าที่ร้อยโทสุเวศ กลับศรี สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 66.66 เข้าร่วม นางอรชร ดำประสงค์ โรงเรียนบ้านนาเส สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
3 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ 87.88 เงิน ชนะเลิศ นางจำเริญสุข ภู่ดอก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 69.69 เข้าร่วม นายนัฐพล เพ็งเมือง โรงเรียนวัดลำนาว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 57.57 เข้าร่วม นายสิทธิโชคชัย ทองสม โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 92.86 ทอง ชนะเลิศ นางสาวประไพพิศ เกิดบัวทอง โรงเรียนบ้านวังธน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ 90.47 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นายสมเกียรติ ชูช่วย โรงเรียนวัดไม้เรียง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
8 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 73.33 เข้าร่วม นางสำอางค์ ขวดแก้ว โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคยฺ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 96.07 ทอง ชนะเลิศ นางยินดี ธรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านคลองจัง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 90.2 ทอง ชนะเลิศ นางกัญญารัตน์ จันทร์นวล โรงเรียนวัดท่ายาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 91.39 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางฉรรยา จันทร์เมือง โรงเรียนวัดจันดี สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
12 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายขวัญชัย ไวยวิก โรงเรียนบ้านคลองจัง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2