สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.พังงา

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ 93.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง สพป.พังงา
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ 93.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาววันวิภา ประสิว โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป.พังงา
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ -1 - นางจิตติมา เขียวพันธ์ โรงเรียนคุระบุรี สพป.พังงา
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ -1 - นางสุวิมล เกยทอง โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง สพป.พังงา
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 75.76 เข้าร่วม นายบุญรัฐ หลักแหลม โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง สพป.พังงา
6 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 100 ทอง รับรางวัลระดับเหรียญทอง นางสาวอรอุมา ทองสกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ 90 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นางอรอุมา สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป.พังงา