สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.พัทลุง เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ 96.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาทอง สพป.พัทลุง เขต 1
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ 100 ทอง ชนะเลิศ นางชมขวัญ ขุนวิเศษ โรงเรียนวัดอภยาราม สพป.พัทลุง เขต 1
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 100 ทอง ชนะเลิศ นายประดิษฐ นวลแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป.พัทลุง เขต 1
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ 87.87 เงิน ชนะเลิศ นายประสพ เพชรจันทร์ โรงเรียนบ้านบ่อทราย สพป.พัทลุง เขต 1
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ 88.89 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางวณิดา ศรีชุมพวง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป.พัทลุง เขต 1
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 85.04 เงิน นางสมเจต จรจิตร โรงเรียนบ้านบ่อทราย สพป.พัทลุง เขต 1
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ 88.89 เงิน ชนะเลิศ นางโรงเรียนถนอมเพ็ญ ชูบัว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านวิชาการ - - - นางสาวฐาณิชญาณ์ เพ็งพรหม โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 สพป.พัทลุง เขต 1
9 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 87.87 เงิน รับรางวัลระดับเหรียญเงิน โรงเรียนบ้านควนดินแดง สพป.พัทลุง เขต 1
10 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 97.43 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม สพป.พัทลุง เขต 1
11 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 66.67 เข้าร่วม นายอภิชาติ ไชยรุต โรงเรียนบ้านเขาพนม สพป.พัทลุง เขต 1
12 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 100 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นายสมเดช ฤทธิ์คง โรงเรียนบ้านควนดินแดง สพป.พัทลุง เขต 1
13 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 96.97 ทอง ชนะเลิศ นายศรัณย์ บัวทองเรือง โรงเรียนวัดเขาทอง สพป.พัทลุง เขต 1
14 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 96.97 ทอง รับรางวัลระดับเหรียญทอง นายสุริยศักดิ์ วรกาญจนานนท์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป.พัทลุง เขต 1
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 92.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางอาภรณ์ สยามพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ 78.36 เข้าร่วม นายชื่นใจ นวลยัง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป.พัทลุง เขต 1
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 83.37 เข้าร่วม นางสุจิรา ชูดำ โรงเรียนบ้านไสกุน สพป.พัทลุง เขต 1
18 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 88.57 เงิน รับรางวัลระดับเหรียญเงิน นางอุทา บัวทองเรือง สพป.พัทลุง เขต 1
19 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 73.33 เข้าร่วม นายสมเกียรติ ด้วงนุ่ม โรงเรียนวัดไทรโกบ สพป.พัทลุง เขต 1
20 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 93.33 ทอง ชนะเลิศ นายสมนึก อ่อนคง โรงเรียนวัดเขาแดง สพป.พัทลุง เขต 1
21 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 46.66 เข้าร่วม นายสมชาย มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด สพป.พัทลุง เขต 1
22 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88.24 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางเสาวณีย์ ผิวนวล โรงเรียนวัดบ้านสวน สพป.พัทลุง เขต 1
23 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 86 เงิน นางพรทิพย์ เสนาทับ โรงเรียนบ้านห้วยกรวด สพป.พัทลุง เขต 1