ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางประภาพรรณ ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1 96.57 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางอาภรณ์ สยามพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 92.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นายกรุง ธราพร โรงเรียนวัดเวียงสระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 90.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางชุลีรัตน์ ธรรมเจริญ โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย สพป.สงขลา เขต 2 83.33 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ