ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางอาภรณ์ ซุ้นหั้ว โรงเรียนบ้านห้วยโอน สพป.สงขลา เขต 2 98.83 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางสุวนิตย์ หาญกล้า โรงเรียนบ้านลำช้าง สพป.ตรัง เขต 2 87.14 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นายชื่นใจ นวลยัง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป.พัทลุง เขต 1 78.36 เข้าร่วม  
4 นางโสภิตา หมาดนุ้ย โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป.สงขลา เขต 3 70.17 เข้าร่วม  
5 นางสายพิณ ช่วยสกุล โรงเรียนบ้านยายไท สพป.ชุมพร เขต 1 59.65 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ