ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นายสมนึก อ่อนคง โรงเรียนวัดเขาแดง สพป.พัทลุง เขต 1 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางสุดคนึง อาจชอบการ โรงเรียนวัดนาวง สพป.ตรัง เขต 2 88.89 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นายธัชชนันท์ จันทโกศล โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง สพป.สงขลา เขต 2 86.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สังสัพพันธ์ โรงเรียนวัดพังยอม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 82.22 เข้าร่วม  
5 นางนงนภัส พิกุลผล โรงเรียนบ้านป่าคลอก สพป.ภูเก็ต 73.33 เข้าร่วม  
6 นางสำอางค์ ขวดแก้ว โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคยฺ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 73.33 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ