ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางอรอนงค์ สังฆะสา โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป.ชุมพร เขต 1 89.2 เงิน ชนะเลิศ  
2 นางเสาวณีย์ ผิวนวล โรงเรียนวัดบ้านสวน สพป.พัทลุง เขต 1 88.24 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางณัฐญา ชนะภัย โรงเรียนบ้านท่าคลอง สพป.สงขลา เขต 3 86.28 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางอุบล ชุมสวัสดิ์ โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 82.35 เข้าร่วม  
5 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกวรรณ ณ นคร โรงเรียนบ้านควนมหาชัย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 82.35 เข้าร่วม  
6 นางสาวฝารีดะห์ บิลล่าเต๊ะ โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป.สงขลา เขต 2 82.35 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ