ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวศิริพร สนานคุณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 88.89 เงิน ชนะเลิศ  
2 นางโรงเรียนถนอมเพ็ญ ชูบัว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 88.89 เงิน ชนะเลิศ  
3 นางวนิดา อินทรัตน์ โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2 88.89 เงิน ชนะเลิศ  
4 นางสาวศิริโฉม หนูมี โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 66.67 เข้าร่วม  
5 นางสชาสิริ วัชรานุรักษ์ โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง สพป.สงขลา เขต 3 55.56 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ