ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางแอนนา เทพเลื่อน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม.เขต 11 (สุราษฎร์ธานี ชุมพร) 66.67 เข้าร่วม  
2 นางเนาวรัตน์ ช่วยดำรงค์ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป.ชุมพร เขต 1 66.67 เข้าร่วม  
3 นางสาวถนอมนวล ศรีเมือง โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 55.55 เข้าร่วม  
4 นางขนิษฐา จันทรศรี โรงเรียนบ้านหัวปาบ สพป.สงขลา เขต 2 55.55 เข้าร่วม  
5 นายสุวัฒน์ มะเดช โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) 55.55 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ