เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสันติ รุ่งสมัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
2 นางอุไร แจ่มจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
3 นางน้ำทิพย์ เพ็ชรกำจัด ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
4 นายนิวัติ กำไลแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
5 นายสุรจิต สุขกันตะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
6 นางชยกร อินทรสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
7 นายบุญรอด จงมุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
8 นายชุมพล วีระไพศาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
9 นายบุญรอด พุทธารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
10 นางสาวสุขสันต์ ไชยนิล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
11 นายสุรพล ทิมวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
12 นายโพยม เกาทัณฑ์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
13 นางสำลี มามีสุข รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
14 นายธีรพร ทองเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
15 นางพยุงศรี คนูดเซ่น ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
16 นายไฉน ยังละออ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
17 นางสาวสุนีย์ เกียรติมาพรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
18 นางคนึงนิจ จ้อยพจน์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
19 นางเสนาะ สุขสงวน ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
20 นายช่อฉัตร ไชยสมนึก ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
21 นางมาลัยรัตน์ โอฬารวัต ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
22 นางวัฒนา เมืองงาม ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
23 นางพัชรา แย้มสำราญ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
24 นางสาวชุติมา กอวชิรพันธ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
25 นางณิชรญา ใจเด็ด ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
26 นางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
27 นางอังคณา เลิศล้ำ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
28 นายเอกลักษณ์ พุดเหียง ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
29 นายประชุม แรงกสิกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
30 นางสาวชุติกาญจน์ ส้มเทศ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
31 นายสังเวียน อ่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโตนดหลวง คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
32 นายพชร เพิ่มพงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
33 นายบุญชู แก้วชิงดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
34 นายพร เกาทัณฑ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชาวไร่ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
35 นายประทาน งามขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องระกำ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
36 นายสุรศักดิ์ เหรียญบุบผา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองแก(กล่อมวิทยาคาร) คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
37 นายจรูญ พันธ์สังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
38 นางวรนิษฐา บัวศิริ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
39 นายกิตติ จันทร์ปรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
40 นายวีระ โอบอ้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาทะโมน คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
41 นางนาฏตยา ทิพย์ทิม นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
42 นายเสถียร เลิศอาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าศาลาราม คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
43 นายอำนวย ศักดิ์ปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
44 นางยุพดี พัฒนศรี นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
45 นายประดิษฐ์ สีสุกใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโรง คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
46 นางสาวระหงษ์ ศาสตราวิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
47 นางสาวเกษร แก้วเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
48 นายธวัชชัย สาครสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายาง คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
49 นางสาววัชรวลี พราหมณ์แก้ว นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
50 นายอารีย์ คำเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองศาลา คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
51 นางบุญชู ทิมวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
52 นายสุชิน ศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังบัว(ศรสายราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
53 นางสาวเอื้อมพร นำคิด นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
54 นายบุญช่วย พุ่มจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อบุญ(จารุราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
55 นางสาวฤทัยกาญจน์ นาคเส็ง นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
56 นายสำราญ ครึกครื้นจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระพระ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
57 นางกชพรรณ เบญจานุกร เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
58 นางวราภรณ์ สิทธิขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าคอย คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
59 นางศิริพรรณ แสนสวย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
60 นายวีระศักดิ์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขานาง คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
61 นายธนิต หลบภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในดง คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
62 นายประทีป เมืองงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นเกด คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
63 จ.ส.อ.วิสิษฐ์ ปุศยเวช เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
64 นางธนวรรณ อภัยพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
65 นางนพภาภรณ์ ปุยทอง เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
66 นางฉวีวรรณ ม่วงปรางค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยเสือ(มงคลประชาสรรค์) คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
67 นางยุพาภรณ์ จงเจริญ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
68 นางอัจฉรพร แก้วมรกต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจอก(ศรีสรรค์พานิช) คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
69 นายประจวบ กุญแจทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมะกอก คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
70 นายวิเชียร นาคะเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่โคก คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
71 นางชัชฎา ร่างน้อย รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
72 นางทิพวรรณ คงหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว้า คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
73 นางกชพร มั่งประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
74 นายคณิต พ่วงทอง ครู โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
75 นางรัฐรพี เชื้อทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหันตะเภา คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
76 นางณัฐิกา มูลตองคะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
77 นางธัญญพัฒน์ พลายแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
78 นางนิรัชพร เทียนฟัก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
79 นายประเทือง กลิ่นเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหงษ์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
80 นางวนิดา ดวงแก้ว นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
81 นายส่วน ทิมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดม่วงงาม คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
82 นางสาวนันทิกร ธภามีวรรณะ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
83 นายบุญช่วย วาดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
84 นางณัฏฐิยา แก้วถาวร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
85 นางรัชนีย์ อินทรโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อไร่ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
86 นางสาวโสภารัตน์ คงนุ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
87 นางวรรณดี เกิดวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
88 นางสาวพรทิพย์ พงษ์เกตุกรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
89 นายสรรพสิทธิ์ บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโล้ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
90 นางประกาย แสนกล้า นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
91 นายสุดใจ จันทะทัง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศาลาเขื่อน(อุทัยเพชร) คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
92 นางสาวเกษร แก้วเจริญ นักวิชาการการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
93 นางวรรธนา ปุศยเวช นักวิชาการพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
94 นางดารารัตน์ เวชสิทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
95 นายสุรพร อำมฤต เจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
96 นางนิภา อยู่เย็น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
97 นางพัชราลัย พงษ์เผือก นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
98 นายไพโรจน์ สมจิตร นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
99 นายพิเชฐ นุชสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
100 นายละออ บุญประเสริฐ พนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
101 นางวิภา จันทร์ปรุง ครู โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
102 นางอทิตา ป้องกัน เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
103 นางสุวรรณี เกาทัณฑ์ทอง ครู โรงเรียนบ้านนายาง คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
104 นางยุพดี พัฒนศรี นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
105 นางสุภาพร กลิ่นจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
106 นางกันต์กมล บุญนำศิริจิต นักวิชาการการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
107 นายสวิสส์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
108 นางสายใจ จิรชีพพัฒนา นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
109 นางเพ็ญศรี ฉิมโหมด นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
110 นางสาวอุดม ชวนจันทร์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดทราย คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
111 นายอัมรินทร์ คล้ำชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสารเห็ด คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
112 นางสาวฉันทิสา พุ่มไสว นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด
113 นายอำพล หิ่นเก่า ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด