สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.สมุทรปราการ เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน -1 - นายธรรมนูญ ถือพุดซา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน - - - สพป.สมุทรปราการ เขต 2
3 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ -1 - นายภูมินันท์ ขวัญเมือง สพป.สมุทรปราการ เขต 2
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 90.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางชาญานิน จตุพรชัยมงคล โรงเรียนวัดบัวโรย สพป.สมุทรปราการ เขต 2
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 93.93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายกัมปนาท วัชรธนาคม โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ 93.65 ทอง ชนะเลิศ นางสวรินทร์ สุขาบูรณ์ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
7 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ 93.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาวพัฒน์ชญา ทองแซม สพป.สมุทรปราการ เขต 2
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางเฉลา งามขำ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ 95.24 ทอง ชนะเลิศ นายสุพรรณ โพธิ์สุภาพ โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
10 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายวิชาญ ศรศิลชัย โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ 95 ทอง ชนะเลิศ นางสาวรักษิณา เรืองดี โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) สพป.สมุทรปราการ เขต 2
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 94.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางอังคณา กาญจนเดชะ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป.สมุทรปราการ เขต 2
13 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายสมชาย ทรัพย์สิน โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
14 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 94.28 ทอง ชนะเลิศ นายสุรเดช ธัญรดาวงศ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ 95.06 ทอง ชนะเลิศ นางสาวลักขณา เครือวัลย์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) สพป.สมุทรปราการ เขต 2
16 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 93.33 ทอง ชนะเลิศ นายเอกชัยณัฐ เมธีธัญญรัตน์ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 88.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาวบังอร อินทร์บำรุง โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ 85.71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายวีระชัย ผิวรักษา โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ 81.04 เข้าร่วม นางจุฑา สุขใส โรงเรียนวัดหนามแดง สพป.สมุทรปราการ เขต 2
20 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 64.64 เข้าร่วม นายบุญเลิศ กล่ำเหว่า โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป.สมุทรปราการ เขต 2
21 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ 84.84 เข้าร่วม นายพลัฏฐ์ ธนพรรุ่งเพชร โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป.สมุทรปราการ เขต 2