สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.อ่างทอง

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ - - - สพป.อ่างทอง
2 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ - - - นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ สพป.อ่างทอง
3 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 87.88 เงิน นางภทรพร สุธาพจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน สพป.อ่างทอง
4 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ -1 - นางกัลยา มาลัย สพป.อ่างทอง
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านวิชาการ 90.5 ทอง ชนะเลิศ นางสุนทรี สายสุทธิ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง
6 ลูกจ้างยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 100 ทอง ชนะเลิศ นายเฉลิม เจริญวิถี สพป.อ่างทอง
7 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 100 ทอง ชนะเลิศ นายปรีชา สาสนะ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สพป.อ่างทอง
8 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ 97.98 ทอง ชนะเลิศ ว่าที่ร้อยตรีจิรวัฒน์ นาคพนม สพป.อ่างทอง
9 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 95.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายประจวบ อุ่นน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน สพป.อ่างทอง