สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ลำพูน เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 92.66 ทอง นางพัชรา วงศ์คำตัน โรงเรียนบ้านม่วงสามปี สพป.ลำพูน เขต 2
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 90.9 ทอง นายชิตพล เตจ๊ะ โรงเรียนบ้านห้วยกาน สพป.ลำพูน เขต 2
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 94.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางอรอุมา อุดหนุน โรงเรียนบ้านแม่แนต สพป.ลำพูน เขต 2
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 85.71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางสาวปิยธันว์ เบญจเทพรัศมี โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป.ลำพูน เขต 2
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 85.88 เงิน นางสาวแก้วตา ยศอิ โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง สพป.ลำพูน เขต 2
6 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 87.87 เงิน นางสาวสุภิลักษณ์ ฉัพพรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านม่วงโตน สพป.ลำพูน เขต 2
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ 89 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางบุญศรี ไชยพรม โรงเรียนบ้านเหล่ายาว สพป.ลำพูน เขต 2