สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.นครสวรรค์ เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ 91.11 ทอง ชนะเลิศ นายเสกสรร ภูมิสัตย์ โรงเรียนวัดหนองตางู สพป.นครสวรรค์ เขต 2
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 96.96 ทอง ชนะเลิศ นายเกียรติศักดิ์ สาทสิ โรงเรียนบ้านดอนจังหัน สพป.นครสวรรค์ เขต 2
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ 90.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางชนากานต์ แปงพั๊วะ โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายสุชาติ เอกปัชชา โรงเรียนวัดหนองตางู สพป.นครสวรรค์ เขต 2
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 85 เงิน นางสุรีย์ สุขประเสริฐ โรงเรียนวัดบางแก้ว สพป.นครสวรรค์ เขต 2
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ 80 เข้าร่วม นางสุกัลยา โกเมศ โรงเรียนบ้านดอนจังหัน สพป.นครสวรรค์ เขต 2
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 82.35 เข้าร่วม นางลัดดา หลังพันธ์ โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ สพป.นครสวรรค์ เขต 2