สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ชัยนาท

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 94.02 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางสาวรุ่งทิวา ว่องวิกย์การ สพป.ชัยนาท
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 87.67 เงิน นางสาวขจร สังข์ประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป.ชัยนาท
3 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 87.88 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพป.ชัยนาท
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 92.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายอำนาท เหลือน้อย โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพป.ชัยนาท
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 86.86 เงิน นายประภาส น้อยผล โรงเรียนวัดแหลมหว้า สพป.ชัยนาท
6 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 93.33 ทอง ชนะเลิศ ส.ต.ต.เจษฎา จำบุญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท
7 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 93.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาวนภัสวรรณ แจ้งแสง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท
8 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ 90.91 ทอง ชนะเลิศ นายสมศักดิ์ พรตด้วง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ 88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางเบญจวรรณ รตโนภาส โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 89.8 เงิน นางสาวประภาพร ธนะไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 76.19 เข้าร่วม นางสาวกัญญา หนูพรหม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 89.5 เงิน นางรัชนี มากทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท