สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ชัยนาท

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปี 2556 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ณ จังหวัด เพชรบุรี
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 89.5 เงิน นางรัชนี มากทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 87.67 เงิน นางสาวขจร สังข์ประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป.ชัยนาท
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 86.86 เงิน นายประภาส น้อยผล โรงเรียนวัดแหลมหว้า สพป.ชัยนาท
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 89.8 เงิน นางสาวประภาพร ธนะไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 76.19 เข้าร่วม นางสาวกัญญา หนูพรหม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท
6 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 87.88 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพป.ชัยนาท
7 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 93.33 ทอง ชนะเลิศ ส.ต.ต.เจษฎา จำบุญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท
8 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ 90.91 ทอง ชนะเลิศ นายสมศักดิ์ พรตด้วง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท
9 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 93.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาวนภัสวรรณ แจ้งแสง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ 88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางเบญจวรรณ รตโนภาส โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท
11 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 94.02 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางสาวรุ่งทิวา ว่องวิกย์การ สพป.ชัยนาท
12 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 92.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายอำนาท เหลือน้อย โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพป.ชัยนาท