ข่าวประชาสัมพันธ์

  เรียน  ท่านผู้เข้าร่วมแข่งขันรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.ทุกท่าน

       เนื่องด้วยทางผู้จัดการแข่งขันได้ดำเนินการขออนุญาตให้มีการเปิดพิมพ์เกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2556 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งแต่เดิมไม่อนุญาตให้ผู้แข่งขันพิมพ์เอง หากโหลดไม่ได้ แจ้งมาที่ [email protected]  แจ้ง ระหัสกิจกรรม ที่แข่งขันมาด้วยนะครับ
    
        หมายเหตุ การพิมพ์เกียรติบัตร ควรใช้กระดาษสีขาว ขนาด A4
       
                                                            30 ก.ค. 2557
 
 

ประชาสัมพันธ์

          ผู้ที่ได้ไปแข่งขันระดับประเทศ ให้ส่ง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (50 หน้า) จำนวน 3 เล่ม ใส่ซองมาในซองเดียว แปะ รายการรหัสหน้าซอง เขียนรายการให้ถูกต้อง (ตามแบบโหลดได้ที่หน้าเว็บระดับชาติ) แล้วใส่กล่องไปรษณีย์ ส่งมาที่ นายอุดม เทศนุ่ม  สพป.เพชรบุรี เขต 2 หมู่ 8 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  76130  ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

                                                                  3 ก.พ. 57

 
 

ประชาสัมพันธ์

เกียรติบัตรของผู้เข้าแข่งขัน ไม่เปิดให้พิมพ์หน้าเว็บไซต์ เนื่องจากต้องพิมพ์ให้ท่านเลขาฯ เซ็นต์ด้วยตัวท่านเอง ทางผู้ดำเนินการประกวดจะพิมพ์ให้เอง ครับ

ผู้ที่ได้ไปประกวดระดับประเทศ

 ให้ดูข้อกำหนด และวิธีการที่ต้องปฏิบัติ ได้ที่เว็บ Obec Awards ระดับชาติ

                                                                                    13  ม.ค. 57

 
 

ประชาสัมพันธ์

1. ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าประกวด ลำดับที่ ผังการประกวด ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด  หากพบข้อผิดพลาด ให้แจ้งแก้ไขในวันประกวด

2. ให้ยึดแนวปฏิบัติของผู้เข้าประกวด ตามประกาศบนหน้าเว็บ (ตามหนังสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ที่ ศธ 04105/3787 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2556) ที่ได้ส่งทาง e-filing ให้ทุกเขตแล้ว

3. การจัดแสดงผลงานให้ผู้เข้าประกวด จัดแสดงบนโต๊ะที่กำหนดให้เท่านั้น

4. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นที่สิ้นสุด

5. คณะกรรมการดำเนินงานขอสงวนสิทธิ์การดำเนินการประกวด

                                                                        18 ธันวาคม 2556

ดาวโหลดน์ (ผังแก้ไขใหม่ล่าสุด)

1. รายชื่อ ผัง และลำดับนำเสนอ ห้อง แกรนด์บอลรูม วันที่ 22 ธ.ค 56
2. รายชื่อ ผัง และลำดับนำเสนอ ห้อง แกรนด์บอลรูม วันที่ 23 ธ.ค 56
3. รายชื่อ ผัง และลำดับนำเสนอ ห้อง ดวงตะวันแกรนด์ วันที่ 22 ธ.ค 56
4. รายชื่อ ผัง และลำดับนำเสนอ ห้อง ดวงตะวันแกรนด์ วันที่ 23 ธ.ค 56
5. ตารางสรุปการประกวดทั้งหมด

                                                                      18 ธันวาคม 2556

 
 

ประชาสัมพันธ์

1. ลำดับที่การประกวดในบัตรประจำตัวอาจไม่ตรงกับตารางการแข่งขัน ขอให้ยึดลำดับที่การประกวดตามตารางการประกวดของ สพปเพชรบุรี เขต 2

2. ผู้เข้าประกวดทุกท่านที่มีชื่อในระบบ และได้จัดส่งรายการสรุปผลการปฏิบัติงานไปยัง สพป.เพชรบุรี เขต 2 ตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ให้เข้ารับการประเมินและคัดเลือกตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดไว้ในระบบ

3. หากชื่อ-สกุล หน่วยงาน สถานศึกษา พิมพ์คลาดเคลื่อน ขอให้ท่านแจ้งกับเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว ในวันประกวด

4. ตรวจสอบ ผังการประกวด และเข้าจัดแสดงผลงาน ตามวันเวลา สถานที่ ที่กำหนด

5. พิมพ์ บัตรประจำตัวผู้เข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และนำบัตรประจำตัวผู้เข้าประกวดมาด้วย ในวันรายงานตัว และพกติดตัวตลอดระยะเวลาการแข่งขัน(บัตรที่ชื่อตำแหน่งยาว โปรแกรมจะตัดตัวอักษรอัตโนมัติ ให้พิมพ์ตามที่แบบที่ออกมาได้เลย ครับ)

ดาวน์โหลดข้อมูล

1.รายชื่อ ผัง และลำดับนำเสนอ ห้อง แกรนด์บอลรูม วันที่ 22 ธ.ค 56
2. รายชื่อ ผัง และลำดับนำเสนอ ห้อง แกรนด์บอลรูม วันที่ 23 ธ.ค 56
3.รายชื่อ ผัง และลำดับนำเสนอ ห้อง ดวงตะวันแกรนด์ วันที่ 22 ธ.ค 56
4.รายชื่อ ผัง และลำดับนำเสนอ ห้อง ดวงตะวันแกรนด์ วันที่ 23 ธ.ค 56
5. ตารางสรุปการประกวดทั้งหมด

6. แผนผัง ห้องแกรนด์บอลรูม
7. แผนผัง ห้องดวงตะวันแกรนด์

                                                                             11 ธ.ค 2556

 
 

 ประกาศ 

กิจกรรมต่อไปนี้ ย้ายห้องประกวด จากห้อง ดวงตะวันแกรนด์ ไป ห้องแกรนด์บอลรูม

1. ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส  ด้านวิชาการ  บริหาร  นวัตกรรม
2. ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่  ด้านวิชาการ  บริหาร  นวัตกรรม
3. รองผอ.สถานศึกษาโรงเรียนประถมฯ และขยายโอกาส  ด้านวิชาการ  บริหาร  นวัตกรรม
4. รองผอ.สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  ด้านวิชาการ  บริหาร  นวัตกรรม
5. ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.

                                                                               11 ธ.ค 2556

 
 

ประชาสัมพันธ์

จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประกวด  ลำดับที่การประกวด  และแผนผังห้องประกวด ภายใน วันที่่ 8 ธันวาคม  2556

 ศึกษาข้อมูลการจัดการประกวด

 แนวปฏิบัติของผู้เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
 2  แนวปฏิบัติของคณะกรรมการตัดสิน
 3  แนวปฏิบัติของคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมการตัดสิน
 4  ขั้นตอนการประกวดรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS

                                                                 2 ธันวาคม 2556

            

 
 

 1. ประกาศตารางการแข่งขัน วัน เวลา สถานที่ ห้องที่ใช้ประกวด และลำดับที่
    การนำเสนอ วันที่ 22 พ.ย. 56 

2. ปิดรับจองที่พักโรงแรมลองบีช ชะอำ วันที่ 18 พ.ย. 56  เวลา 17.00 น.

                                                                                15 พ.ย. 56

 
 

หนังสือแจ้งเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

-  คู่มือการใช้งานลงทะเบียน  

- หนังสือแจ้งเขตพื้นที่  ลงวันที่ 18 ต.ค. 56    ไฟล์ Word .zip

 
 


โรงแรม ลอง บีช ชะอำ
www.agoda.com/th-th/long-beach-cha-am-hotel/hotel/hua-hin-cha-am-th.html

  ผู้ที่ประสงค์จะเข้าพักที่โรงแรม ลองบีช ติดต่อผู้ประสานงาน   
                   ศน.อุไร แจ่มจันทร์         โทร 0865194795 
                   ศน.น้ำทิพย์ เพ็ชรกำจัด   โทร 0895429918
                   ศน.อุดม เทศนุ่ม            โทร 0895207858  
                   รองประชุม แรงกสิกรณ์    โทร 0909914453

               

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ การศึกษาปกติ

 
กำหนดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.ประจำปี 2556

 แจ้งแก้ไขกำหนดการ

1. เขตพื้นที่การศึกษา ลงทะเบียนผู้สมัครของตนเองในหน้าเว็บไซต์ โดยใช้ Username และ Password  ที่จัดส่งไปให้ทางไปรณีย์  ภายใน วันที่ 31 ตุลาคม 2556

2. เมื่อดำเนินการตามข้อ 1 โปรดสรุปรายชื่อและกิจกรรมที่เสนอเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมส่งเอกสารหลักฐานเบื้องต้น / เอกสารหลักฐานประเมินเฉพาะด้าน / ผลงาน รายการละ 3 ชุด ส่งถึง สพป.เพชรบุรี เขต 2 ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 (ยึดวันที่ประทับตราไปรษรีย์ต้นทาง)
 

3. ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันทางเว็บไซต์ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เขตพื้นที่ตรวจสอบรายชื่ิอและความถูกต้อง ยื่นคำร้องแจ้งแก้ไข กรณีมีข้อผิดพลาด วันที่ 12-24 พฤศจิกายน 2556

4. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ตรวจสอบตารางแข่งขัน ตั้งแต่ วันที่ 9  ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป

5. ประกวดระดับภาค วันที่ 22-23 ธันวาคม 2556

6. ประกาศผล วันที่ 10 มกราคม 2557

7. พิมพ์เกียรติบัตร 13 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

วันพุธ ที่ 02 ตุลาคม 2556 เวลา 19:33 น.
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ การศึกษาพิเศษ

 
ด่วน OBEC AWARDS การศึกษาพิเศษ
กำหนดการส่งผลงานเพื่อประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จ เพื่อรับ "รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประจำปี 2556 ระดับภาค กลางและตะวันออก
1. ส่งใบสมัคร เอกสารหลักฐานเบื้องต้นและเอกสารหลักฐานประเมินเฉพาะด้าน รวมทั้งผลงาน รายการละ 3 ชุด ที่ประกอบการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลที่ โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ เลขที่ 137 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ภายใน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 (ยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง)
download ใบสมัคร ได้ที่นี่
2. ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดทางเว็บไซต์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
3. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าประกวดและตรวจสอบตารางแข่งขัน ตั้งแต่ วันที่ 15 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป
4. นำเสนอผลงาน ประกวดระดับภาค วันที่ 22-23 ธันวาคม 2556 ที่ห้องประชุมโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล กำหนดเวลาตามตารางที่ประกาศในข้อ 3
5. ประกาศผลประกวดระดับภาค ภายในวันที่ 10 มกราคม 2557 พิมพ์เกียรติบัตร 13 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
ผู้ประสานงาน 1. ดร.สมพร หวานเสร็จ Tel : 081-5935909 mail : [email protected]
2. ดร.ปนัดดา วงศ์จันตา Tel : 0819653899 mail : [email protected]
วันศุกร์ ที่ 08 พฤศจิกายน 2556 เวลา 00:19 น.
 

เข้าสู่ระบบ

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

เว็บไซต์

 
Obec Awards ระดับชาติ
Obec Awards-อีสาน
Obec Awards-ภาคเหนือ
Obec Awards-ภาคใต้
Obec Awards ภาคกลางและภาคตะวันออก
 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 105
เมื่อวาน 43
สัปดาห์นี้ 148
สัปดาห์ที่แล้ว 202
เดือนนี้ 394
เดือนที่แล้ว 2,337
ปีนี้ 6,338
ทั้งหมด 293,173