ข่าวประชาสัมพันธ์

   
 

ประกาศผลการประกวดรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ
(OBEC AWARDS) ระดับชาติ
ณ อิมแพคเมืองทองธานี
http://awards.sillapa.net/obec-nation63/

 
 

รายชื่อผู้เข้าประกวดระดับชาติ แยกรายกิจกรรม

http://www.awards.sillapa.net/obec-nation63/?name=report&file=category_show

 
 

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ obec awards ของเขตพื้นที่การศึกษา ในภาคใต้
         

 ด้วย สพฐ.กำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในระดับภาคใต้ทุกท่านจัดส่งเอกสารรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ความยาวไม่เกิน 50 หน้า (รวมภาคผนวก) จำนวน 3 ชุด ไปยังศูนย์ประสานงานภาคใต้ (สพป.พัทลุง เขต 1) ภายในวันที่ 10 กพ.57 หากเลยกำหนดอาจทำให้เสียสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกในระดับชาติได้ ขอได้โปรดประสานงานเป็นการด่วน สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดส่งแล้ว ต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
 ...ศูนย์ประสานงานภาคใต้
 
 

รายละเอียดการประกวด

OBEC AWARDS ระดับชาติ

www.sillapa.net/home/

 
 

กำหนดการประกวดรางวัล
                 OBEC AWARDS                 
ระดับชาติ  ณ ห้องแซฟไฟร์
เมืองทองธานี

ศึกษานิเทศก์ ครู ทุกด้าน                           ๑๘-๑๙ ก.พ.๕๗
ผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษา ทุกด้าน  ๑๙-๒๐ ก.พ.๕๗
ผอ.สพท./รอง สพท./หน่วยงาน ทุกด้าน     ๑๙-๒๐ ก.พ.๕๗

รายละเอียดจะนำมาแจ้งอีกครั้งหนึ่ง

 
 

เรียน  ผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้ ทุกท่าน

         ขณะนี้ื สพฐ.ได้กำหนดกรอบ กำหนดการและแนวทางการคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ..(OBEC AWARDS)  ระดับชาติ แล้ว แต่ยังไม่มีการสั่งการเป็นทางการ จึงขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในระดับภาคศึกษารายละเอียดและดำเนินการตามแนวทางของ สพฐ.ที่แนบมาพร้อมนี้

                                                                         สพป.พัทลุง เขต 1
                                                      ผู้ประสานงานการคัดเลือกฯระดับภาคใต้


 
  เรียน ผู้เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( Obec Awards )

       ขอเรียนให้ทราบว่า ขณะนี้ท่านไม่สามารถสั่งพิมพ์เกียรติบัตรได้ สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ ในฐานะศูนย์ประสานการประกวด จะเป็นผู้ดำเนินการจัดพิมพ์เกียรติบัตรเอง เพื่อเสนอเลขาธิการ สพฐ.ลงนาม หากเสร็จสิ้นแล้วเมื่อใด จะจัดส่งไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของท่านต่อไป
                                                    
                                                    เพื่อทราบทั่วกัน

                                                                    ศูนย์ประสานงาน

 
 

... ผลการประกวด   อย่างไม่เป็นทางการ  ...
โดย 
คณะกรรมการจัดการประกวด รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards
ระดับภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑

สรุปเหรียญรางวัล


 
 

 
 

บัญชีรายชื่อผู้เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคใต้ ประจำปี 2556 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63 จังหวัดพัทลุง
                  ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง  เขต  ๑  จึงให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าว เข้ารับการคัดเลือกหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคใต้  ประจำปี  ๒๕๕๖     ตามวันเวลา และสถานที่ ที่กำหนด   

 
 

เรียน ผู้เข้าประกวดรางวัล OBEC AWARDS ทุกท่าน
               ผู้เข้าประกวดรางวัลฯ ทุกท่านที่มีชื่อในระบบนี้ และได้จัดส่งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานไปยัง สพป.พัทลุง เขต ๑ ตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว เข้ารับการประเมินและคัดเลือกตามวัน เวลา สถานที่ ที่ได้กำหนดไว้ใน website นี้ ต่อไป และต้องขออภัยแทนผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆ หากชื่อ ชื่อสกุล หน่วยงาน สถานศึกษาพิมพ์คลาดเคลื่อน และขอให้ท่านได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่รับรายงานตัวในสถานที่ประกวดอีกครั้งหนึ่งเพื่อผู้ดูแลระบบของศูนย์ประสานงานภาคใต้ จะได้ปรับแก้ไขในระบบให้ถูกต้องต่อไป...

 
 

เรียน  ผอ.สพท.ในภาคใต้ ทุกเขต 

    ศูนย์ประสานงานฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งเรียนเชิญคณะกรรมการตัดสิน ประชุมในวันที่ ๑๖ พ.ย.๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงแรมชัยคณาธานีจังหวัดพัทลุง ขอได้โปรดประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องด้วยจักขอบคุณยิ่ง โดยเบิกค่าพาหนะเดินทางไป-กลับจาก สพป.พัทลุง เขต ๑  พร้อมกับได้จัดห้องพักไว้บริการแล้ว โดยสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่ ๑๖ พ.ย.๕๖ หลังเวลา ๑๒.๐๐ น.เป็นต้นไป รายละเอียด   ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้...
 
 

เรียน ผู้เข้าประกวดรางวัล OBEC AWARDS ทุกท่าน
            ขณะนี้ท่านสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าประกวดได้แล้ว 
             ๑. วิธีการสั่งปริ้นท์
             ๒.ตารางประกวดวันที่ ๑๗ พ.ย.๕๖
             ๓.ตารางประกวดวันที่ ๑๘ พ.ย.๕๖
             ๔.สรุปตารางรวม

 
 

สถานที่ประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)
ภาคใต้ ปีการศึกษา 2556 
โรงแรมชัยคณาธานี
จังหวัดพัทลุง

แผนที่  เวปไซต์ 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ การศึกษาปกติ

 
การตรวจสอบความถูกต้อง

เรียน  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ สนง.เขตพื้นที่ฯ 
               และผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต

           ขณะนี้ ระบบ Obec Awardsได้ปิดการลงทะเบียนผู้เข้าประกวด แล้ว
 และคณะกรรมการผู้ดำเนินงานระดับภาค จะนำรายชื่อที่อยู่ในระบบนี้ ที่ได้
ลงทะเบียนจากผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษาของท่านแล้ว ไปดำเนินการ
ประกวด เท่านั้น แต่หากปรากฏว่า ชื่อ ชื่อสกุล โรงเรียน/หน่วยงานการศึกษา
พิมพ์ไม่ถูกต้อง ขอให้ท่านแจ้งให้ศูนย์ประสานงานฯ ทราบเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
ทางอีเมล์ :[email protected](ไม่สะดวกทางโทรศัพท์)โดยให้ระบุ
ข้อความเดิม ประเภท ด้าน และข้อความที่ขอแก้ไขใหม่  ทั้งนี้ เพื่อให้การ
จัดพิมพ์เกียรติบัตร/บัตรแข่งขัน เป็นไปอย่างถูกต้องภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน
2556 เท่านั้น  เนื่องจากหลังจากนี้ทางผู้ดำเนินการต้องจัดเตรียมเอกสาร
ที่มีข้อมูล/ข้อความครบถ้วนถูกต้องเพื่อมอบให้กับคณะกรรมการตัดสินต่อไป 
                                                                          ขอบคุณค่ะ..

วันเสาร์ ที่ 02 พฤศจิกายน 2556 เวลา 21:11 น.
การลงทะเบียนผู้ได้รับการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่ฯ (2)

 เรียน เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ ทุกท่าน ทราบ

เนื่องจากขณะนี้ หลายเขตพื้นที่การศึกษา ยังไม่ลงทะเบียนผู้เข้าประกวด OBEC AWARDS ซึ่งระบบจะปิดระบบในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 24.00 น. เพื่อให้การแข่งขันเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย และทางศูนย์แข่งขันจะนำผู้ที่ได้รับการบันทึกอยู่ในระบบแล้วเท่านั้นไปจัดลำดับการคัดเลือก ก่อน หลัง จึงขอเรียนให้ทราบว่า เขตพื้นที่การศึกษาใด ยังไม่บันทึกข้อมูลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่ฯ ให้รีบบันทึกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ไม่เกินเวลา 24.00 น.ให้จงได้ ขอบคุณค่ะ

วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 20:53 น.
หนังสือสั่งการ

สพฐ.ซ้อมความเข้าในการประกวดรางวัล OBEC AWARDS รายละเอียด 

หนังสือแจ้ง สพป./สพม. คัดเลือกบุคคล/หน่วยงาน(รายละเอียด)
สรุปประเภทรางวัล(รายละเอียด)

หนังสือแจ้ง สพป./สพม.ดำเนินลงทะเบียนผู้ได้รับการคัดเลือก(รายละเอียด)
คู่มือใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่

วันจันทร์ ที่ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 15:28 น.
การลงทะเบียนผู้ได้รับการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่ฯ
เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ระดับเขตฯ ด้วยขณะนี้ สพป.พัทลุง เขต 1 ในฐานะเจ้าภาพหลักในการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ฯ (OBEC AWARDS สพฐ.) ได้จัดส่ง USERNAME/PASSWORD ผู้ใช้งานระดับเขตพื้นที่ มายังเขตพื้นที่ต่างๆ ในภาคใต้แล้ว จึงขอได้โปรดดำเนินการ ดังนี้ 1.เสนอแต่งตั้งผู้ดูแลระบบระดับเขตฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และมอบusername/password ให้บุคคลดังกล่าวเพื่อลงข้อมูลทะเบียนผู้ใช้พร้อมกับการลงทะเบียนผู้ได้รับการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่ ทุกราย/ประเภทตามรายชื่อที่จัดส่งไปยัง สพป.พัทลุง เขต 1แล้ว ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ 2.จัดส่งประกาศผลการคัดเลือก ไปยัง สพป.พัทลุง เขต 1 จำนวน 1 ชุด(ขออภัยที่ไม่ได้ขอในครั้งแรก) และทุกรายจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและตรงกับการลงทะเบียนผ่านระบบon web สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตารางการประกวด และรายละเอียดต่าง ๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง สงสัยสอบถามหมายเลข 081 543 1526 หรือ 081 608 8393 หรือ อีเมล์ [email protected] จะขอบคุณมาก...
วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 09:56 น.
การจัดส่งผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWARDS
เนื่องจากเจ้าภาพในการจัดประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS จะจัดประกวดในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมือง จ.พัทลุง จึงขอความร่วมมือ สพป./สพม.จัดส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด ถึง สพป.พัทลุง เขต ๑ ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ พร้อมกับรายชื่อบุคลากรที่จะขอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตัดสิน จำนวนเขตละ ๓ ท่าน ด่วน
วันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2556 เวลา 16:56 น.
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ การศึกษาพิเศษ

 
การประกวด obec awards ของการศึกษาพิเศษ

การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ของการศึกษาพิเศษให้สมัครภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เท่านั้นและให้ส่งใบสมัครมายังEmail:[email protected]

วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2556 เวลา 18:38 น.
 

เข้าสู่ระบบ

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

เว็บไซต์

 
Obec Awards ระดับชาติ
Obec Awards-อีสาน
Obec Awards-ภาคเหนือ
Obec Awards-ภาคใต้
Obec Awards ภาคกลางและภาคตะวันออก
 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 5
เมื่อวาน 8
สัปดาห์นี้ 161
สัปดาห์ที่แล้ว 148
เดือนนี้ 436
เดือนที่แล้ว 718
ปีนี้ 2,245
ทั้งหมด 162,509
 

 

แนวปฏิบัติคณะกรรมการติดสิน

แนวปฏิบัติผู้เข้าประกวด