ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ

1. ผู้ผ่านเข้ารอบไปประกวดระดับชาติสามารถติดตามรายละเอียดและรายชื่อ ได้ที่ http://awards.sillapa.net/obec-nation63

2. ผู้เข้าประกวดสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดกับผู้จัดการระบบได้ทาง Facebook  โดยพิมพ์ในค้นหาเพื่อน "ทรงคุณค่า สพฐ."

 
 
              การพิมพ์เกียรติบัตร ได้ทำการเปิดให้พิมพ์ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
พิมพ์เกียรติบัตรผู้เข้าประกวด
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
 
  เรียนผู้เข้าประกวดทุกท่าน
1. ผลการประกวดเป็นไปตามที่ได้ประกาศเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2556 แต่เนื่องจากมีการปรับข้อความจากดีเยี่ยม เป็น คำว่าเหรียญทอง /เหรียญเงิน /เข้าร่วม ทางคณะทำงานจึงขอปรับปรุงข้อความ ให้ถูกต้องก่อน แล้วจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
2. สำหรับผู้ที่จะต้องเข้ารับการประกวดในระดับชาติต่อไป โปรดติดตามรายละเอียดความคืบหน้าจาก สพฐ. โดยตรง
 
  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและประเมินผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จังหวัดเพชรบูรณ์ (นำส่ง) , (ประกาศ)  
 

  เอกสารแบบฟอร์ม ดังนี้  1. แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น  2. แบบประเมินคุณสมบัติเฉพาะด้าน 3.แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self report) ที่เคยส่งมาให้ระดับภาคแล้ว ผู้เข้าประกวดไม่ต้องนำมาเพิ่มเติมในวันประกวด

 
 

   เปิดระบบใหพิมพ์ประจำตัวผู้เข้าประกวดได้แล้ว

(ลำดับที่การการประกวดในบัตรประจำตัวจะไม่ตรงตามตารางการแข่งขัน จึงขอให้ยึดลำดับการประกวดตามประกาศของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ที่แจ้งไปแล้ว )

 
 

แนวปฏิบัติของคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.

(OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๓ (รายละเอียด แก้ไข)

 
 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
      หนังสือนำส่ง                      ประกาศรายชื่อ                       แนวปฏิบัติ     

     แผนผังห้องประกวด         แผนที่สถานประกวด                     ระยะทาง

 
 

ประชาสัมพันธ์

1. ลำดับการแข่งขันให้ยึดตามประกาศไว้ในตาราง (ตามลำดับที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่จับฉลากลำดับการนำเสนอในคราวประชุมร่วมกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์)

2. ความถูกต้องของ ชื่อ  - สกุล - สังกัด ให้ยึดตามที่ปรากฏในระบบ เนื่องจากจะใช้ในการสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าประกวด/ใบเกียรติบัตร

3. บัตรประจำตัวผู้เข้าประกวดจะเปิดให้พิมพ์ได้ในวันที่ 6 ธันวาคม  2556 เป็นต้นไป (ลำดับที่การประกวดในบัตรประจำตัวจะไม่ตรงตามตารางการแข่งขัน จึงขอให้ยึดลำดับการประวดตามประกาศของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ที่แจ้งไปแล้ว ตามข้อ 1)

4. เอกสารการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น คุณสมบัติเฉพาะด้าน และแบบรายงานตนเอง (Self report) ที่เคยส่งมาให้ระดับภาคแล้ว ผู้เข้าประกวดไม่ต้องนำมาเพิ่มเติมในวันประกวด

หมายเหตุ  ให้ยึดแนวปฏิบัติของผู้เข้าประกวดตามหนังสือฉบับล่าสุด หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 (ยกเลิกหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับผู้เข้าประกวด ตามหนังสือสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ที่ 3986 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2556) และให้เตรียมผลงานที่จะแสดง(บนโต๊ะที่จัดให้)ตามที่เห็นสมควรเพื่อให้คณะกรรมการประเมินพิจารณา
     มีข้อสงสัย/ปัญหาเกี่ยวกับ  

     เรื่องระบบ ติดต่อประสาน      - คุณแพรวพรรณ แก้วยม 089 164 0441

                                           - คุณวีรพันธ์  สหเมธาพัฒน์  085 085 8788

     เรื่องสถานที่/เรื่องทั่วไป  ติดต่อประสาน - คุณนงนุช  ลาคำ  086 737 6182

                                                        - คุณเสาวณิต  กองเงิน 081 534 6898

                                                        - คุณพิชิตพล  โสประดิษฐ์  086 672 9785
 
 

หนังสือราชการ


 ด่วนที่สุด

            แจ้งแก้ไข ชี้แจงการส่งเอกสารเพิ่มเติมตามหนังสือ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ที่ ศธ 04107/3986 ลงวันที่ 10 ตุลาคม  2556  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) โดยใช้ข้อความตามเอกสารชี้แจงนี้แทน และขออภัยมา ณ ที่นี้ (ชี้แจงการส่งเอกสารเพิ่มเติม)   

  เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตภาคเหนือ

             แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ กิจกรรม OBEC AWARDS  (หนังสือนำส่ง , สิ่งที่ส่งมาด้วย  1  ,   23


   เรียน  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาในเขตภาคเหนือ  (page 1, page 2 , page 3)


    เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

          
 
 

1. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ลงทะเบียนในเว็บไซต์และส่งเอกสาร(คนละ 3 ชุด) ถึง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556

2.  ระดับภาคตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น 1 - 10 พฤศจิกายน 2556

3.  ระดับภาคประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าประกวด 11 พ.ย. 2556

4.  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและแจ้งแก้ไขกรณีมี

     ข้อผิดพลาด    12-20 พ.ย. 2556

5.  พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าประกวด 1-10 ธ.ค. 2556

6.  ระดับภาคประชุมคณะกรรมการตัดสิน 13 ธ.ค. 2556

7.  ประกวดระดับภาค 14-15 ธ.ค. 2556

8.  ประกาศผล ภายในวันที่ 20 ธ.ค. 2556

9. พิมพ์เกียรติบัตรผู้เข้าประกวด 21 ธ.ค. 2556 เป็นต้นไป

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ การศึกษาปกติ

 
การส่งผลงาน Obec Awards ระดับชาติ
ประชาสัมพันธ์ผู้ที่ผ่านการแข่งขัน Obec Awards ระดับภาคเหนือ ที่มีคะนนตั้งแต่ 85 คะแนน ขึ้นไป ลำดับที่ 1 - 3
ให้ส่งผลงานได้ที่ 
กลุ่ม 5  ผู้อำนวยการวุฒิศักดิ์  เหล็กคำ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์
กลุ่ม 6  ผู้อำนวยการพิกุล  เลียวสิริพงศ์  โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่
ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
วันพุธ ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 11:49 น.
ผู้เข้าประกวดที่ต้องการจองห้องพัก
    
โรงแรม หล่มสัก  ณัฐติรัตน์  แกรนด์  โฮเต็ล                                                
163/10 ถ.คชเสนีย์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์                             
โทรศัพท์ : 056-745021-6
โทรสาร   : 056-745-029

http://www.nattirathotel.com/contactus.html

 

วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2556 เวลา 16:46 น.
เปิดให้ลงทะเบียนประกวด
แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่ในภาคเหนือ สามารถลงทะเบียนเข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556
วันพฤหัสบดี ที่ 03 ตุลาคม 2556 เวลา 10:22 น.
กำหนดการจัดกิจกรรม OBEC AWARDS
1. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ลงทะเบียนในเว็บไซต์และส่งเอกสาร(คนละ 3 ชุด)             ถึง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556

อ่านต่อ ...

วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 15:39 น.
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ การศึกษาพิเศษ

 
ประกาศผลการแข่งขัน OBEC AWARDS การศึกษาพิเศษ
สามารถดูผลการแข่งขันได้ที่เมนูทางด้านซ้ายมือครับ
วันพุธ ที่ 08 มกราคม 2557 เวลา 11:38 น.
ตารางกำหนดการแข่งขัน Obec Awards 56 การศึกาาพิเศษ ภาคเหนือ
ตารางกำหนดการแข่งขัน Obec Awards 56 การศึกาาพิเศษ ภาคเหนือ
วันพุธ ที่ 11 ธันวาคม 2556 เวลา 14:32 น.
สรุปรายชื่่อผู้ส่งใบสมัครเข้าแข่งขัน Obec Awards 56 การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่
เว็บไซต์โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่
วันพุธ ที่ 04 ธันวาคม 2556 เวลา 08:39 น.
ปฏิทินดำเนินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards
ปฏิทินการดำเนินการประกวด Obec Awards กลุ่มการศึกษาพิเศษ

วัน/เดือน/ปี รายการ ผู้รับผิดชอบ
7 ต.ค. 56 ประชุมคณะกรรมการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน นางพิกุล  เลียวสิริพงศ์
10 ต.ค. - 10 พ.ย. 56 ประชาสัมพันธ์รายการประกวด ผู้ดูแลระบบ
16 พ.ย. - 2 ธ.ค. 56 ส่งใบสมัคร แบบประเมินคุณสมบัติ ***
และลงทะเบียน
นางพิกุล  เลียวสิริพงศ์
6 ธ.ค. 56 ประกาศผลผู้มีคุณสมบัติ นางพิกุล  เลียวสิริพงศ์ ,
นายอิทธิพล  ต๊ะศรี
7 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 56 ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการประเมิน
ส่งผลงาน ***
คณะกรรมการฯ
10 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 56 แจ้งสถานที่และรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ดูแลระบบ
14 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 56 ดำเนินการประกวด คณะกรรมการฯ
27 ธ.ค. 56 พิมพ์เกียรติบัตร ผู้ดูแลระบบอ่านต่อ ...

วันอาทิตย์ ที่ 03 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11:54 น.
การลงทะเบียน Obec Awards ของการศึกษาพิเศษ
การลงทะเบียนสำหรับครูในโรงเรียนเรียนร่วม เมื่อเขตพื้นที่ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ขอให้ครู/เขตฯ ได้ส่งข้อมูลมาที่ E-mail : [email protected] หรือ Fax : 053-357-177 เพื่อที่ผู้รับผิดชอบการลงทะเบียน จะได้ลงทะเบียนก่อนการแข่งขัน เมื่อทุกเขตพื้นที่การศึกษาได้ส่งข้อมูลแล้ว จะประกาศให้ทราบ สำหรับเตรียมการประกวดระดับภาคในวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2556
วันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2556 เวลา 20:46 น.
 

เข้าสู่ระบบ

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

เว็บไซต์

 
Obec Awards ระดับชาติ
Obec Awards-อีสาน
Obec Awards-ภาคเหนือ
Obec Awards-ภาคใต้
Obec Awards ภาคกลางและภาคตะวันออก
 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 104
เมื่อวาน 160
สัปดาห์นี้ 264
สัปดาห์ที่แล้ว 611
เดือนนี้ 2,520
เดือนที่แล้ว 6,148
ปีนี้ 29,738
ทั้งหมด 381,854